INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast ändrat: 9 juni 2019

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

 

RONIN International är ett oberoende marknadsundersökningsföretag med säte i London, Storbritannien. Vi tar integriteten för alla användare av våra webbsajter och deltagare i marknadsundersökningar på största allvar. Vi utvecklade den här integritetsskyddspolicyn för att informera dig om principerna för vår användning av personuppgifter och för att hjälpa dig förstå vilka vi är och hur vi arbetar.

Denna policy omfattar de uppgifter som samlas in av RONIN Internationals webbsajt och de uppgifter som vi samlar in och lagrar för dig för och från marknadsundersökningsstudier online och via telefon - antingen som enskild deltagare eller som medlem i våra paneler. För att underlätta för dig, inkluderar den här policyn länkar till källor som kan hjälpa dig förstå hur du omfattas av vår policy. Denna policy omfattar inte dessa utomstående källor och vi har endast inkluderat dessa länkar i informations- och referenssyfte. Om du går till dessa tredjepartssajter kommer du att omfattas av deras integritetspolicyer. Vi hänvisar till dessa för vägledning avseende dina uppgifter.

1.      Vårt arbete

Vad innebär marknadsundersökning?

Vi utför marknadsundersökningar online och via telefon världen över från våra kontor i Storbritannien för att tillgodose våra kunders och deras kunders behov att förstå dig, som nuvarande eller potentiell kund (eller som en person som representerar deras potentiella kunder), den marknad du lever och arbetar inom, och de produkter och tjänster som du använder - det är vad marknadsundersökning innebär.

2.      Våra kunder

Vem arbetar vi för?

Våra undersökningar utförs för en omfattande kundkrets, såsom småföretag som hoppas utveckla produkter och tjänster som bättre motsvarar dina behov, marknadsundersökningsföretag som kontrakterats av läkemedelstillverkare som behöver veta hur deras produkter fungerar, statliga organ som behöver ta reda på hur framtida policyer ska utformas - och allting däremellan. Vi kan genomföra projekt för andra sponsorer som till exempel rådgivningsverksamheter och företagsägare.

Vi utför endast marknadsundersökningsprojekt. Ditt deltagande i våra studier kommer aldrig att leda till försäljnings- eller marknadsföringskommunikation från oss, våra kunder, eller någon tredjepart som är knuten till oss. Marknadsundersökning är en viktig funktion som får affärsverksamheter att blomstra, erbjuda bättre service, och när det gäller marknadsundersökningar inom hälsovård låter de oss även rapportera fall med biverkningar hos patienter för att stödja ansträngningarna hos övervakningsavdelningar för läkemedel världen över    

3.      Varför vi kontaktar dig

Du hörde av oss.

Kommunikation som du får från oss, såsom inbjudningar via e-post eller telefonsamtal, kommer tydligt att identifiera oss och förklara syftet(syftena) till att vi kontaktar dig.

När vi kontaktar dig kommer det i allmänhet vara för ett av följande skäl:

 • För att erbjuda dig att delta i en marknadsundersökning eller en undersökning om kundtillfredsställelse
 • För att, som en del i en marknadsundersökning, utföra en intervju via telefon
 • För att kontrollera svar som du nyligen angett i en marknadsstudie
 • För att validera din inskrivning i vår panel
 • Om du deltar i vår panel, för att uppdatera våra register och försäkra oss om att de stämmer

Vi kan emellanåt kontakta dig av andra skäl; i så fall ber vi dig om tillåtelse i förväg innan vi kontaktar dig igen. Om vi kontaktar dig i något annan syfte, kommer vi alltid att se till att syftet är förenligt med ditt tidigare samtycke.

I nästan alla fall kommer vi endast att behandla dina uppgifter baserat på ditt informerade samtycke till detta. Det enda undantaget till detta kommer att vara i händelse av att vi delar dina kontaktuppgifter med en noggrant utvald tredjepart som vi anlitar för att utföra en validering av dina uppgifter, som att bekräfta att du deltog i en studie nyligen. Detta för att försäkra oss om att vi uppfyller våra stränga kvalitetskrav och därför att det inte vore praktiskt att begära ett specifikt samtycke från dig för detta. Detta utgör ett berättigat intresse för en verksamhet som vår, men vi kommer alltid att göra detta i enlighet med denna policy och kommer endast att göra detta efter noggrann bedömning av hur detta kommer att påverka din integritet. Om bedömningen inte är tillfredsställande så kommer vi inte att fortskrida.

4.      Hur vi kontaktar dig och var våra kontaktuppgifter kommer från

För att hjälpa dig förstå hur vi når dig

De kontaktuppgifter vi har till dig kan komma från en rad olika källor. Vi kommer alltid att informera dig om vilken källan till dina kontaktuppgifter var när du talar med oss.

 • Via e-post Om vi kontaktar dig via e-post, hade du talat med oss tidigare och angett ditt intresse för att delta i fler och liknande typer av undersökningar. Vid denna tidpunkt förmedlade du en e-postadress som vi kan använda i detta syfte. Alternativt skulle vi kunna kontakta dig åt vår kund. Om de tillhandahåller dig med produkter och tjänster, kan de ha bett oss, som oberoende marknadsundersökningsföretag, att tala med dig för att få veta hur nöjd du är med dem. Ibland ber arbetsgivare oss att även genomföra interna personalundersökningar för att förstå hur nöjd du är med dem också, Vår kunds integritetsmeddelande kommer att ange att de ibland förmedlar dina uppgifter och samarbetar med företag som vårt av marknadsundersökningsskäl. 

 

 • Via telefon Om vi kontaktar dig via telefon, så gäller åter ovanstående men vi kan även ha hittat ditt telefonnummer i allmänt tillgängliga databaser, därför att vi tror att du motsvarar kriterierna för vår undersökning. Denna process kallas "skrivbordsundersökning" och hjälper oss nå lämpliga undersökningsdeltagare via telefon, baserat på bosättningsland, befattning eller bransch. Ibland arbetar vi även med tredjepartsäljare som skapar listor med allmänt tillgänglig information för att hjälpa oss nå rätt individer. Alternativt kan ditt telefonnummer ha dykt upp under en process som kallas "uppringningar med slumpvis utvalda nummer" - besök https://www.ronin.com/telephone för att få reda på mer!

 

 • Andra metoder Ibland skickar vi ut dokumentation om vårt arbete till din arbetsplats, så att du kan kontakta oss för att ange ditt intresse, som en affisch "för att anmäla ditt intresse". Du kan ha sett poster från oss på sociala medier. Alternativt, om du är på LinkedIn, kan du ha varit mottagare av en av våra annonskampanjer. Närhelst detta inträffar ber vi dig skicka in uppgifter om dig och kontaktar dig direkt för att bekräfta att du uppfyller kriterierna för en specifik studie.

5.      De uppgifter vi samlar in

Vilken typ av information får vi från dig?

På vår webbsajt Vårt kontaktformulär kommer att samla in följande information från dig: ett namn, e-postadress, namnet på ditt företag och ett telefonnummer. Detta gör det möjligt för oss att hjälpa dig med din förfrågan och ge dig sådan feedback som vi kan ha. 

Om du vill delta i vår IT- eller hälsovårdsgrupp, kommer vi fråga efter ditt fullständiga namn, telefonnummer, e-postadress, medicinsk specialitet eller befattning, och ditt bosättningsland. Detta för att vårt team ska kunna kontakta dig och validera dina uppgifter som deltagare i vår panel. Vi kommer att ställa ett par frågor till för att förstå dina specifika omständigheter.

Om du ansöker om anslutning till våra telefonundersökningsteam, kommer vi att be om samma slags information, men vi kommer även att be om din adress så att vi kan kontrollera om du utan besvär kan komma till oss för att arbeta, och vi kommer givetvis att behöva veta vilka språk du talar. Du kan även välja att bifoga ett CV till det formulär som du lämnar in till vårt team för granskning.

Via telefon Som vi kommer att informera dig om närhelst vi talar med dig på telefon, spelar vi in alla våra samtal för att försäkra oss om att våra team behandlar dig rättvist, arbetar på ett professionellt och tillmötesgående vis, och tillhandahåller en servicenivå som uppfyller våra interna standarder och standarderna i relevant uppförandekod. Vi kommer alltid att bekräfta att detta är okej för dig innan vi fortskrider med samtalet, och dessa inspelningar kommer aldrig att delas med någon annan än personer vars uppgift på RONIN omfattar ansvar över kvalitetskontroll - såvida det inte finns ett separat syfte som dessa inspelningar behövs till, såsom analys, varvid vi kommer att be om ditt samtycke till detta separat innan vi fortskrider med samtalet.

 

6.      Incitamentsutbetalningar

Tjäna pengar genom att delta i värdefulla undersökningar

Om du framgångsrikt fullföljde en av våra undersökningar är det möjligt att du är berättigad till att erhålla ett incitament (även kallat arvode eller betalning). Detta incitaments värde kommer att variera beroende på längden, svårigheten och undersökningens ämnesområde. Vi kommer alltid i förväg tala om vilket värde, vilken valuta och vilken metod som kommer att användas för utbetalning av detta incitament.

Samtliga incitamentsutbetalningar från RONIN International omfattas av specifika villkor, som finns tillgängliga på: https://www.ronin-rewards.com/terms-and-conditions/. Vi hanterar alla incitamentsutbetalningar för våra undersökningar, men ibland rekryterar vi deltagare för deltagande i tredjepartsundersökningar. När så är fallet är det möjligt att tredjeparten administrerar incitamentet. Vi kommer att göra detta tydligt för dig när vi kontaktar dig om deltagande i en annan undersökning.

För att du ska motta ett incitament kommer vi att behöva din e-postadress för att skicka en Amazon-voucher eller PayPal-betalning. Såvida du inte i förväg har gett ditt samtycke till andra syften, kommer din e-postadress att användas endast för att skicka denna betalning till dig och kommer att raderas så snart vi har fått bekräftelse om att betalningen framgångsrikt mottagits och till din belåtenhet.

7.      Vår roll i behandlingen av dina uppgifter

Vem har ansvar för dina uppgifter

När vi tar kontakt med dig, kommer vi alltid att tala om för dig vem vi är, tillhandahålla våra kontaktuppgifter, och tillhandahålla namnet (namnen) på den (de) dataregisteransvariga som bestämt hur dina uppgifter ska behandlas. För det mesta kontaktar vi dig på uppdrag av våra kunder, antingen som namngivna enskilda personer eller som yrkesverksamma som passar in i den kategori av intressenter som undersökningen görs om, och detta betyder att de utgör registeransvariga, dvs. utan dem skulle ingen behandling av uppgifter ha skett. Detta omfattar även ditt förhållande till oss, och de kommer aldrig att erhålla dina personuppgifter (om det någonsin vore fallet så skulle vi be dig om ett specifikt informerat samtycke till detta). Beroende på omständigheterna, kan vi utgöra registeransvariga gemensamt. Eftersom du ingår i en relation med oss när du deltar i våra undersökningar, har vi rättsliga krav som omfattar en del av dina rättigheter, om du skulle välja att åberopa dessa. Fortsätt läsa för att få reda på vad detta betyder och hur detta kan påverka dig.

8.      Registeransvariga och registerförare

Vem har ansvar för dina uppgifter

I en marknadsundersökning går olika parter samman och bildar "undersökningskedjan". Den börjar med undersökningens sponsor, det företag som beslutar sig för att genomföra ett marknadsundersökningsprojekt. Sedan kommer marknadsundersöknings-företaget  som utformar undersökningen och kommer att redogöra för resultaten till undersökningens sponsor. Därefter kommer fältarbetesagenturen som genomför undersökningen online eller via telefon och talar med respondenter världen över för att samla in de åsikter och insikter som behövs för att skriva redogörelserna. Dessutom, kan en del andra tredjeparter delta för att hjälpa till med en del specialiserade delar av projektet, som kommer att variera mycket från ett projekt till ett annat.

Under tillämplig dataskyddslagstiftning, utgör en registeransvarig den entitet som avgör syftet för vilket ("varför") och det sätt som ("hur") uppgifter behandlas på. Däremot kommer en registerförare att agera enligt specifika anvisningar från den registeransvarige och lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra det arbete som den registeransvarige kräver av dem. I marknadsundersökningsprojekt kommer det ofta att finnas mer än en registeransvarig och det kan även omfatta stöd från flera dataförare. Alla dessa parter är rättsligt förpliktade att skydda din integritet och tillämpa de rättigheter som GDPR tillhandahåller dig.

9.      Utövande av de rättigheter som GDPR tillhandahåller dig

Förhållanden till uppgifter på dina egna villkor

a.      Åtkomst

Du kan närsomhelst begära åtkomst till de personuppgifter vi lagrar om dig. När du kontaktar oss kommer vi att behöva avgöra om vi utgör den registeransvarige för dina personuppgifter. Om vi inte gör det kommer vi be dig att kontakta och tala direkt med den registeransvarige eller fråga dig om vi kan kontakta honom/henne för dig. Om vi utgör den registeransvarige kan du få åtkomst till dessa personuppgifter, och korrigera, ändra eller radera dem, bortsett från vid följande omständigheter:

 • Kostnaden för att göra detta skulle vara oproportionerlig och orimlig; eller
 • Vi inte kunde lämna ut dina uppgifter utan att lämna ut uppgifter från andra enskilda personer, eller konfidentiell kommersiell information från RONIN eller våra kunder

b.      Portabilitet

Med ditt samtycke till att vi behandlar uppgifter som underlag, har du även rätt till portabilitet, vilket betyder att du kan begära att få personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett format som är lätt att läsa och som kan återanvändas av andra om du skulle vilja dela dessa uppgifter med en annan registeransvarig.

c.      Korrigering

Du kan även be oss korrigera de register  vi innehar om dig. Felaktig information kan leda till frustration eller vilseledande kommunikation, och det är vårt åtagande att försäkra oss om att den information vi innehar om dig är så korrekt som möjligt. Vi arbetar hårt för att hålla personuppgifter som vi lagrar korrekta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information som är tillgänglig för oss. Vi litar på din hjälp med att hålla dina personuppgifter korrekta och aktuella genom att svara ärligt på våra frågor.

d.      Radering

Du har även rätt att radera, även kallad  "rätten att bli glömd". Om du har gett ditt samtycke till att vi lagrar eller behandlar dina uppgifter, har du rätt att få uppgifter som vi lagrar om dig raderade om du vill återkalla ditt samtycke. Eftersom vi ofta kontaktar dig för andra företag som kan ha delat dina kontaktuppgifter med oss, kommer vi ibland att behöva ta kontakt igen med det företag som delade dina uppgifter och upplysa dem om ditt beslut att återkalla samtycket. Det finns gränser för vad denna rätt att radera kan åstadkomma: om vi raderar alla dina uppgifter, är det möjligt att vi kontaktar dig igen slumpmässigt helt enkelt därför att marknadsstudier ofta måste kontakta ett representativt urval av populationen; vilket inte betyder att vi behållit dina uppgifter, utan att de kom fram vid ett slumpmässigt urval.

e.      Begränsning

Du har även rätta att åberopa din rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att begränsa innebär att vi inte längre kommer att utföra någon vidare behandling av dina uppgifter, bortsett från att lagra dina uppgifter endast för att säkerställa att vi inte utför någon vidare behandling av uppgifter; vi skulle inte göra något annat med dina uppgifter. Detta är ofta det bästa sättet att förhindra vidare kontakt från oss därför att det gör det möjligt för oss att behålla tillräckligt med information för att säkerställa att dina kontaktuppgifter utesluts från efterföljande projekt.

f.        Invändning

Så som vi redan angett, delar vi ibland dina personuppgifter med tredjepartsäljare för kvalitetskontrollsändamål. Eftersom vår rättsliga grund för detta utgörs av berättigade intressen, har du rätt att invända mot denna behandling. Säljare som vi kontrakterar kommer att agera i enlighet med dataskyddslagstiftningen och kommer att klargöra för dig när de kontaktar dig första gången att du kan invända mot denna behandling närsomhelst - vi kommer att bli informerade om detta och agera i linje med det.

g.       Tidsramar och verifiering av identitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via e-post eller brevpost med de kontaktuppgifter som tillhandahålls under "Ta kontakt". Våra team kommer att anstränga sig att uppfylla din begäran inom högst 30 dagar efter mottagande. Om vi behöver mer tid kommer vi att meddela dig detta inom denna tidsram. Vi kan komma att behöva kontakta dig först för att be om ytterligare information som bekräftar din identitet, så att vi inte uppfyller illvilliga eller bedrägliga önskemål.

Denna information kommer endast att lagras för att kontrollera att din begäran är genuin och därefter kommer den att förstöras; den kommer inte att användas för något annat ändamål. Om det är troligt att din begäran kan påverka andra registrerade, kan vi komma att vidta ytterligare verifieringsåtgärder, men du kommer att meddelas om detta skriftligen.  Om vi inte kan bifalla din begäran alls, kommer vi att kontakta dig skriftligen för att förklara varför. Om begäran anses orimlig eller oskälig, kan vi komma att kräva att du betalar en liten avgift innan vi skickar en kopia av dina uppgifter - denna kommer att vara på en skälig nivå.

10. Återkallelse av samtycke och undanhållande av information

Inga skyldigheter i undersökningar

Om du tidigare gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, kan du återkalla detta samtycke närsomhelst. Det finns två sätt som du kan göra detta på:

 1. Via telefon Om du skulle vilja göra detta via telefon vid en undersökning, meddela detta till våra telefonintervjuare så kommer vi agera utifrån detta omedelbart. Vi kommer att avsluta intervjun och spela in din återkallelse av samtycke för den undersökningen.

 

 1. Online skicka en e-post till oss på [email protected] där du anger ditt fullständiga referensnummer från din inbjudan via e-post och uppger att du inte längre samtycker till att delta i denna undersökning. Du kan även välja att avsluta ditt deltagande närsomhelst genom att avsluta undersökningen.

 

 1. E-post Om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter för något ändamål, däribland inbjudningar till kommande undersökningar, skicka ett e-postmeddelande på [email protected] för att meddela oss

När du deltar i vår forskning, kan vi komma att be dig om dina personliga åsikter, liksom demografisk information, såsom din ålder och ditt hushålls sammansättning. Du är inte tvungen att besvara frågor som vi ställer till dig och du kan avbryta deltagandet i en studie närsomhelst. Om du går med i en marknadsundersökningspanel från RONIN, kan du lämna den närsomhelst genom att följa anvisningarna för avslutande som vi inkluderar i varje e-post som vi skickar till dig.

11. Konfidentialitet avseende undersökningssvar och personuppgifter

Skydda din identitet

När vi skriver redogörelser eller återrapporterar resultat från undersökningar som vi utför, inkluderar vi dina svar i en lista för alla de övriga deltagarna och redogör för denna i en fil till vår kund där du inte är identifierbar. Detta kan användas av vår kund för att redogöra undersökningens resultat till undersökningens sponsor. Vi kommer aldrig att redogöra för dina enskilda undersökningssvar eller förmedla dem på ett sådant sätt att du är personligen identifierbar i filen, med ett par undantag. Vi kan komma att röja dina uppgifter och undersökningssvar till tredjeparter enligt följande:

 1. Din begäran eller ditt samtycke till att dela din identifierande information och enskilda svar med tredjeparter för ett specifikt ändamål; 
 2. Vi tillhandahåller dina svar till en tredje part som är avtalsmässigt bunden att hålla den förmedlade informationen konfidentiell och att endast använda den för forskningsändamål; detta för att säkerställa att de inte kontaktar dig igen för att delta i en undersökning som du redan har avslutat eller för kvalitetskontrollsändamål;
 3. I de sällsynta men möjliga fall där informationen omfattas av juridiska, rättsliga eller lagstadgade krav på röjande av informationen.

Din undersökning kan samlas in, lagras eller behandlas av våra dotterbolag eller icke anslutna försäljare, såväl inom som utom EU. De är avtalsmässigt bundna till att hålla den information som de samlar in och lämnar till oss eller vi samlar in och lämnar till dem konfidentiell och måste skydda den med säkerhetsstandarder och förfaranden som är likvärdiga med våra egna, oavsett var de själva har sin hemvist. Se "Internationell överföring av uppgifter".

12. Säkerhet för personuppgifter

Skydda dina uppgifter

Vi informerar och utbildar våra anställda om våra policyer och förfaranden angående konfidentialitet, säkerhet och integritet, och vi betonar betydelsen av att följa dem. Våra säkerhetsförfaranden motsvarar allmänt accepterade kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter och granskas regelbundet för att säkerställa att detta upprätthålls.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till dotterbolag eller icke anknutna försäljare för undersökningsrelaterade ändamål, såsom databehandling. Vi kräver att dess företag skyddar alla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med våra åtgärder och som lagen föreskriver. Vi följer allmänt accepterade branschstandarder för att skydda personuppgifter som lämnats till oss, såväl vid överföring som när vi mottagit dem. Dessa inkluderar kryptering, skydd av lösenord, säker filöverföring och andra åtgärder som att begränsa det antal användare som kan få åtkomst till din information vid något tillfälle - vi granskar detta regelbundet.

13.  Internationell överföring av uppgifter

Skydda dina uppgifter inom EES och utomlands

Vi kommer emellanåt att behöva överföra dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") för att säkerställa att vi kan tillhandahålla våra tjänster, antingen säljarsupport eller därför att våra kunder inte har sin hemvist i EES. När vi gör detta, kommer vi att tala om det för dig i förväg innan vi behandlar dina uppgifter och få uttryckligt samtycke från dig att göra detta och all överföring av uppgifter kommer att göras på ett säkrare vis. Uppgifterna kommer endast att användas på samma vis som de skulle ha använts inom EES, med samma omsorg vad gäller dina rättigheter och din integritet. Dessa kommer att skyddas genom minst en av dessa åtgärder:

 • Överföringen kommer att göras till ett land som har dataskyddslagar som den Europeiska kommissionen anser tillhandahåller skydd som motsvarar EES-standarder.
 • Vi kommer att upprätta ett avtal mellan mottagaren av de uppgifter som kräver att de skyddar dina uppgifter enligt samma standarder som de som är tillämpliga i EES.

14.  Lagring av uppgifter

Om vi inte behöver dem, raderar vi dem

Vi kommer alltid att se till att endast behålla de uppgifter som vi behöver och endast så länge som vi behöver dem. Vi granskar regelbundet de uppgifter vi lagrar. Om vi har uppfyllt det syfte som vi samlade in dem för så är de inte längre relevanta - vi raderar dem. Vi strävar även efter att samla in endast de uppgifter vi behöver.

Den specifika tidsramen kommer att variera men om vi inte har något affärsmässigt eller rättsligt behov att behålla dem, kommer vi antingen radera dem på ett säkert sätt eller anonymisera dem för att säkerställa att ingen någonsin kan koppla ihop dem med dig. Till exempel:

 • Vi kan komma att behöva lagra information om dig längre än normalt om du tjänade ett incitament genom deltagande i en undersökning, men du inte har löst ut det från vår webbsajt ännu.
 • Om du är sjukvårdsanställd, kan vi behöva behålla redogörelser om biverkningar som du nämnde om patienter tills vi är helt nöjda med att detta har följts upp ordentligt.

15. Kvalitetsstandarder

Utmärkande företagsbedrifter har levererats

Vårt engagemang gentemot dig och vårt arbetes kvalitet är förankrat i följande medlemsskap i branschorganisationer och certifiering enligt ISO-standarder.

För mer information om dessa lagar, koder och riktlinjer se online.

16. Så här väljer man bort ytterligare e-post

Får du för mycket e-post?

Vi hoppas att du är nöjd med innehållet och karaktären i vår kommunikation med dig, men om du inte längre vill få e-post från RONIN, klicka på "avsluta prenumeration"-länken längst ned på våra e-postmeddelanden.

17. Ta kontakt

Frågor eller oklarheter?

Vi har utsett ett dataskyddsombud som agerar som kontaktpunkt för frågor du kan ha angående denna policy, dina personuppgifter och hur vi använder dem. Dataskyddsombudet agerar även som kontaktpunkt för organisationer och tillsynsmyndigheter som kan ha frågor om dina uppgifter och hur vi använder dem. Om du har några frågor, inklusive om den här policyn, skicka e-post till vårt dataskyddsombud på [email protected] eller kontakta via brevpost till:

FAO: Data Protection Officer

Harling House, 4th floor

47-51 Great Suffolk Street

SE1 0BS, London, Storbritannien

 

Vi kommer alltid anstränga oss att besvara klagomål och tvister från enskilda individer angående deras personuppgifter eller integritet, men om du har anledning att tycka att vi inte har behandlat dig rättvist och att vårt svar till dig inte har varit tillfredsställande, så kan du välja att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndighetens kontor (Information Commissioner’s Office (ICO)), Storbritanniens dataskyddsmyndighet och tillsynsmyndighet i Storbritannien, genom att ringa 0303 123 1113 eller på www.ico.org.uk.

 

Om du inte är bosatt i Storbritannien är det möjligt att du skulle vilja framföra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. En lista över dessa institutioner finns tillgänglig här (senaste åtkomst den 9 maj 2018).

 

18. Ändringar av denna policy

Emellanåt kan vi behöva eller välja att ändra den här policyn. Om vi ändrar den här policyn på sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi att publicera ett meddelande på vår webbsajt och meddela dig om denna ändring. Denna kommer att gälla från den tidpunkt då ändringen gjordes på vår sajt.